Fertig gestellt.
Unsere abgeschlossenen
Einfamilienhäuser.

Flünnertzdyk 298 – zwei DHH

Brückerfeldstr. 13/13a Vogelsang

Starenweg 8 – EFH

Rheinuferstr. 48 / Cyriakusstr. 17

Derikumer Weg 1a – Grimlinghausen

Sistemichstr. 8-10 – Grimlinghausen

Sistemichstr. 12-14 – Grimlinghausen

Sistemichstr. 16 – Grimlinghausen

Am Fährweg 107 – Grimlinghausen

Am Fährweg 95 – Grimlinghausen

Am Fährweg 87-89 – Grimlinghausen

Am Fährweg 36 – Grimlinghausen

Drosselstr. 4 – Reuschenberg

Flünnertzdyk 298b – EFH

Quinheimerstr. 50-52 – Grimlingh.

Quinheimerstr. 54-60 – Grimlingh.

Quinheimerstr. 69-71- Grimlingh.

Am Fährweg 47 – Grimlingh. DHH

Bongarder Hof 52 – Allerheiligen

Bongarder Hof 42-44 – Allerheiligen

Bongarder Hof 34-36 – Allerheiligen

Bongarder Hof – Allerheiligen

Bongarder Hof 32-52 – Allerheiligen